Thông báo điều chỉnh lịch kiểm tra cuối học kỳ II và dạy học, kết thúc chương trình năm học 2020 - 2021

SỞ GDĐT TỈNH QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 10/TB-THPTQT

 

             Đông Giang, ngày 10 tháng 05 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Điều chỉnh lịch kiểm tra cuối học kỳ II và dạy học, kết thúc chương trình năm học 2020 - 2021

         

Thực hiện Thông báo số 942 /SGDĐT-GDTrH ngày 05/5/2021 về việc điều chỉnh lịch kiểm tra cuối học kỳ 2 theo Công văn 877/SGDĐT-GDTrH và dạy học, kết thúc chương trình năm học 2020-2021.

Nay, trường THPT Quang Trung thông báo đến CBCNVC và học sinh toàn trường một số nội dung sau:

1. Điều chỉnh lịch kiểm tra cấp THPT cuối học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 các môn còn lại      

Thứ/Ngày

Buổi

Khối lớp

Môn

Thời gian làm bài

Phát đề

Bắt đầu làm bài

Kết thúc

Thứ hai

10/5/2021

Sáng

12

Sinh học

45 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

8 giờ 15

11

Sinh học

45 phút

8 giờ 45

8 giờ 50

9 giờ 35

Chiều

10

Sinh học

45 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

14 giờ 15

Thứ ba

11/5/2021

Sáng

12

Ngữ văn

90 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

9 giờ 00

GDCD

45 phút

9 giờ 30

9 giờ 35

10 giờ 20

Chiều

11

Ngữ văn

90 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

15 giờ 00

GDCD

45 phút

15 giờ 30

15 giờ 35

16 giờ 20

Thứ tư

12/5/2021

Sáng

10

Ngữ văn

90 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

9 giờ 00

GDCD

45 phút

9 giờ 30

9 giờ 35

10 giờ 20

Chiều

11

Toán

60 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

14 giờ 30

Tiếng Anh

45 phút

15 giờ 00

15 giờ 05

15 giờ 50

Thứ năm

13/5/2021

Sáng

12

Toán

60 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

8 giờ 30

Tiếng Anh

45 phút

9 giờ 00

9 giờ 05

9 giờ 50

Chiều

10

Toán

60 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

14 giờ 30

Tiếng Anh

45 phút

15 giờ 00

15 giờ 05

15 giờ 50

 


2. Tổ chức dạy học để kết thúc chương trình năm học 2020 - 2021
 

- Khai thác các hình thức dạy học phù hợp để sớm kết thúc chương trình năm học 2020 - 2021 đảm bảo khung thời gian năm học, trong đó tăng cường chuyển giao các nhiệm vụ học tập học sinh có thể tự học ở nhà để giảm bớt thời gian đến trường.

- Tiếp tục thực hiện công tác ôn tập tốt cho học sinh 12 sau khi kiểm tra học kỳ II, chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt kết quả cao nhất.

3. Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

- Học sinh, giáo viên, nhân viên tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid theo hướng dẫn hiện hành của cơ quan y tế, thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt cá nhân khi vào trường. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nào không sát khuẩn, không mang khẩu trang thì không đến trường. Nghiêm cấm học sinh tụ tập đông.

- Trường hợp giáo viên, học sinh có biểu hiện ho,sốt, khó thở hoặc các biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh Covid-19 thì phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.

- Ban Chấp hành Đoàn trường, GVCN các lớp hướng dẫn và kiểm tra học sinh thực hiện tốt việc vệ sinh lớp học, khu vệ sinh học sinh, các khu vực khác trong khuôn viên của trường và khu nội trú.

 

          Trên đây là thông báo của trường THPT Quang Trung về việc điều chỉnh lịch kiểm tra cuối học kỳ II và dạy học, kết thúc chương trình năm học 2020 - 2021. Các cá nhân và bộ phận liên quan thực hiện nghiêm túc theo thông báo. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần thông tin trực tiếp đến Hiệu trưởng để được hướng dẫn thêm./.

 

Nơi nhận:  

- Chi bộ trường THPT Quang Trung (bc);

- HT, PHT (thực hiện);

- CĐ, ĐTN (phối hợp);

- TTCM, TTVV (thực hiện);

- Lưu VT.

                                                                   

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

Đinh Văn Tư

 

 

 Tải xuống

 

                                                                                                                      

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: