KẾ HOẠCH TỔ; TOÁN - LÝ - HÓA - SINH - CÔNG NGHỆ

  • PDF.InEmail

       TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ: TOÁN- LÝ -HÓA- SINH - CÔNG NGHỆ        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    

                                                                                     Đông Giang, ngày 18 tháng 09 năm 2020

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

TỔ: TOÁN- LÝ - HÓA- SINH – CÔNG NGHỆ

Năm học 2020 - 2021

 


           Căn cứ kế hoạch số .../ KH-THPTQT ngày 15 tháng 09 năm 2020 về thực hiện kế hoạch giáo dục các môn học và hoạt động giáo dục năm học 2020-2021 của trường THPT Quang Trung;

            Tổ Toán- Lý - Hóa - Sinh - Công nghệ xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

           I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

           1. Thuận lợi:

- Tổ có 11 GV, trong đó Toán: 3; Lý: 3; Hóa: 1; Sinh: 4. Tất cả GV đều đạt chuẩn theo quy định. (có một GV hợp đồng bộ môn Toán)

- Hầu hết GV trong tổ đều có ý thức tự học, trau dồi kiến thức và cập nhật thông tin để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Tập thể Tổ luôn có tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp. GV trong tổ làm việc đều tay, nhiệt tình trong công tác và luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Có sự quan tâm và tạo mọi điều kiện của Chi bộ, Lãnh đạo nhà trường, Chuyên môn, Công đoàn, Đoàn trường để giúp tổ hoàn thành tốt công tác.

          2. Khó khăn:

- Tổ đa môn (5 môn) nên việc quản lý tổ còn gặp nhiều khó khăn.

- Các nhóm bộ môn có ít giáo viên, có con nhỏ con mọn nên việc phân công giảng dạy và tổ chức các hoạt động của nhóm cũng gặp nhiều khó khăn.

II. MỤC TIÊU TRONG NĂM HỌC:

- Thực hiện đúng chương trình và kế hoạch giáo dục

-Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học.

- Đổi mới kiểm tra đánh giá.

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt hồ sơ của nhóm/tổ chuyên môn

- Tham gia phụ đạo học sinh có học lực yếu, kém.

- Đẩy mạnh hiệu quả và chất lượng bồi dưỡng học sinh trong các cuôc thi.

- Hoàn thành tốt các hoạt động khác

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM THỰC HIỆN TỐT MỤC TIÊU ĐỀ RA:

1.Thực hiện đúng chương trình và kế hoạch giáo dục:

*Chỉ tiêu:

- 100% giáo viên trong tổ thực hiện đúng, đủ chương trình và kế hoạch giáo dục.

* Biện pháp:

- Thực hiện đúng theo kế hoạch dạy học 35 tuần (HKI: 18 tuần, HKII: 17 tuần) trong năm học 2020 – 2021. Định hướng phát triển năng lực học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh

- Các nhóm bộ môn trong tổ chủ động xây dựng kế hoạch dạy học theo công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT để điều chỉnh phù hợpvới yêu cầu của bộ và theo tình hình thực tế của trường.

- Giáo viên chủ nhiệm dạy hướng nghiệp cho học sinh, mỗi tháng 1 tiết/ 1lớp, dạy trong 9 tháng, tập trung nâng cao nhận thức về công tác giáo dục hướng nghiệp; cung cấp rộng rãi thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu của thị trường lao động, nhằm định hướng các hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, phục vụ nhu cầu của địa phương.

- Tăng cường thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo….

- 100%  GV thực hiện tốt quy định về cấm dạy thêm, học thêm trái quy định.

   - GV dạy môn Công nghệ 10 phải tích hợp HĐGDHN trong học kỳ II, phần “Tạo lập doanh nghiệp” nội dung: Nghề tương lai của tôi; Giới thiệu nhu cầu lao động thị trường ở địa phương.

- Chương trình dạy nghề Trồng rừng đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và điều kiện dạy học của nhà trường.

2Đổi mới phương pháp dạy học.

* Chỉ tiêu:

- Phấn đấu 100% giáo viên trong tổ thực hiện đổi mới trong phương pháp dạy học.

* Biện pháp:

- Xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học. Tiếp tục quán triệt tinh thần giáo dục tích hợp Khoa học - Công nghệ - Kĩ thuật - Toán (Science - Technology - Engineering – Mathematic: STEM) theo hướng dẫn tại Công văn 3089/BGDDT-GDTrH ngày 14/8/2020 của Bộ GDĐT.

- Đổi mới phong cách làm việc, nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm, phát huy tính tích cực, chủ động của mỗi giáo viên trong các hoạt động dạy học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

- Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh trình bày, thảo luận, luyện tập, thực hành, bảo vệ kết quả học tập của mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.

- Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. Vận dụng các hình thức dạy học linh hoạt nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học do dịch bệnh Covid -19 gây ra.

         - Vận dụng thuần thục các hình thức dạy học trực tuyến, đảm bảo tốt việc chuẩn bị thực hiện CT GDPT 2018.

- Chất lượng các bộ môn và lớp chủ nhiệm có bảng đăng kí chỉ tiêu kèm theo.

3. Đổi mới kiểm tra, đánh giá:

* Chỉ tiêu:

- Phấn đấu 100% giáo viên trong tổ thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá.

* Biện pháp:

- Thực hiện nghiêm túc Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học sơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT.

- Thực hiện việc ra đề, coi, chấm kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh đảm bảo đúng quy chế, thực chất, khách quan, phản ánh đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh. Thực hiện kiểm tra giữa kỳ chung ở môn Toán. Các môn còn lại kiểm tra riêng theo thời khóa biểu nhưng phải đảm bảo câu hỏi, bài tập đúng ma trận đề môn/khối đã thống nhất chung trong nhóm bộ môn.

- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề kiểm tra định kỳ theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao theo tỉ lệ 4:3:2:1 đảm bảo phù hợp đối tượng học sinh và điều kiện dạy học của nhà trường. Hình thức đề kiểm tra các môn giữa kỳ 100% trắc nghiệm đối với khối lớp 12., 50 % trắc nghiệm kết hợp 50% tự luận ở khối lớp 10, 11 (trừ môn Nghề, Công nghệ có biên bản thống nhất hình thức đề phù hợp). Kết hợp giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; chú ý việc vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết những vấn đề thực tiễn; tăng cường các câu hỏi mở, gắn với thực tế đời sống đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn để học sinh thể hiện sự hiểu biết và quan điểm về các vấn đề xã hội.

- Tăng cường đổi mới hình thức đánh giá thường xuyên: đánh giá qua các hoạt động trên lớp, qua hồ sơ học tập; qua kết quả thực hiện dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, qua kết quả thực hành, thí nghiệm; qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video…) của học sinh trong thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra được quy định trong CT GDPT hiện hành trên nguyên tắc khách quan, công bằng, công khai (có biên bản thống nhất trong tổ/nhóm bộ môn).

- Tiếp tục xây dựng, bổ sung ngân hàng đề thi, đề kiểm tra trong nhà trường trên phầm mềm Master test; xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên trang thông tin điện tử của nhà trường; tích cực đẩy mạnh các hình thức sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

- Tăng cường đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học:

+ Đi sâu vào việc thảo luận các chuyên đề bám sát thực tế, gắn với việc giải quyết các khó khăn, hạn chế tồn tại của tổ/nhóm như nâng cao chất lượng bộ môn/công tác chủ nhiệm/bồi dưỡng học sinh/phụ đạo…+ Góp ý tiết dạy/phản biện đề của đồng nghiệp trên tinh thần giúp đỡ tiến bộ và lấy đối tượng học sinh làm trung tâm.

+ Nếu có triển khai văn bản hành chính hoặc phân công thực hiện các nhiệm vụ khác cần súc tích, trọng tâm, không kéo dài thời gian.

         4. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của nhóm/tổ chuyên môn:

- Tập trung xây dựng đổi mới sinh hoạt theo hướng nghiên cứu bài học, hình thức dạy học, trao đổi những nội dung các chuyên đề. Lựa chọn tối thiểu 02 chủ đề dạy học/học kỳ và một số bài học để thực hiện dạy thử nghiệm theo hướng nghiên cứu bài học, nhận xét, rút kinh nghiệm (có biên bản cụ thể, nếu là chủ đề đã thực hiện ở các năm trước thì phải có điều chỉnh hiệu quả hơn) như hướng dẫn tại công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 8/10/2014 của Bộ GĐT.

- Tổ chuyên môn thảo luận 03 chuyên đề/năm học.

         - Thực hiện đảm bảo việc kiểm tra hồ sơ sổ sách 100% giáo viên trong tổ theo quy chế chuyên môn.

- Các thành viên trong tổ đăng ký chỉ tiêu chất lượng giảng dạy hài hòa với chỉ tiêu chất lượng chung của nhà trường.

-  Về tiết dạy tốt:

+ 100 % GV tham gia các đợt tiết dạy tốt, phân công thao giảng.

- Về dự giờ :

+  GV tích cực dự giờ, thăm lớp để trao đổi và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Lãnh đạo nhà trường, tổ trưởng, tổ phó, nhóm trưởng có thể báo trước hoặc đột xuất dự giờ kiểm tra giáo viên, GV trống tiết phải sắp xếp tham gia dự giờ khi đồng nghiệp lên tiết, GV trong nhóm có thể xin dự giờ bất kỳ lúc nào để học hỏi.

+ Đối với giáo viên dự giờ :18 tiết/ năm.

- Đảm bảo đầy đủ hồ sơ chuyên môn theo mẫu quy định của Sở từ năm học 2018-2019. Bài soạn mỗi tiết dạy phải soạn trước 1 tuần và có ký duyệt giáo án 2 tuần/ 1 lần của tổ trưởng (thống nhất duyệt giáo án vào ngày 5 và ngày 17 hằng tháng, GV tự liên hệ tổ trưởng ký duyệt, tổ trưởng có bảng theo dõi và ghi chép những GV nộp trễ).

-Giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn:

Chịu trách nhiệm thực hiện hoàn chỉnh các nội dung, công việc ở các loại sổ: sổ gọi tên và ghi điểm; sổ đầu bài, học bạ học sinh, hồ sơ kiểm tra và xét lên lớp (nếu được phân công) theo qui định của Bộ GD&ĐT.

4. Bồi dưỡng học sinh tham gia các cuộc thi:

* Chỉ tiêu:

Phấn đấu đạt giải ở các nhóm bộ môn tham gia bồi dưỡng.

* Biện pháp:

- Xây dựng chuyên đề bòi dưỡng học sinh ở các nhóm bộ môn.

 - Tuyển chọn và tiến hành bồi dưỡng học sinh thi cấp tỉnh ở cả 4 bộ môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh.

 - GV phụ trách lên kế hoạch cụ thể và giảng dạy đảm bảo. Bồi dưỡng theo kế hoạch riêng của nhà trường.

5. Giúp đỡ học sinh có học lực yếu, kém, có hoàn cảnh.

*Chỉ tiêu:

Tất cả các thành viên trong tổ tham gia phong trào nhận giúp đỡ học sinh có học lực yếu, kém, học sinh có nguy cơ bỏ học, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

*Biện pháp:

- Giáo viên bộ môn mỗi lớp có phương pháp phân luồng học sinh, lập danh sách học sinh có học lực yếu, kém để lên kế hoạch giảng dạy phù hợp và có kế hoạch phụ đạo học sinh có học lực yếu cũng như kiểm tra đánh giá sự tiến bộ của các học sinh đó.

- GVCN phân công học sinh khá, giỏi trong lớp kèm học sinh có học lực yếu.

- Thành viên trong tổ chủ động tìm hiểu học sinh khó khăn, có nguy cơ bỏ học để giúp đỡ, động viên các em.

6. Các hoạt động khác:

*Chỉ Tiêu:

- 100% thành viên trong tổ tham gia đầy đủ và tốt các hoạt động do nhà trường, Công Đoàn và Đoàn đề ra.

* Biện pháp:

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt các hoạt động nhà trường trên các kênh thông tin.

- GV làm công tác chủ nhiệm: Thường xuyên quan tâm thăm hỏi, bám sát lớp, có biện pháp nâng cao chất lượng nề nếp và học tập của lớp chủ nhiệm. Phân công và hướng dẫn học sinh khá, giỏi trong lớp kèm học sinh yếu (có bảng phân công cụ thể lưu hồ sơ chủ nhiệm), theo dõi, đánh giá sự tiến bộ của học sinh.

- Mỗi tuần ít nhất hai lần thăm khu nội trú để kiểm tra tình hình học sinh.

IV. Đăng kí danh hiệu thi đua

- GV trong tổ:

TT

Họ và tên

CSTĐ

CT

CSTĐCS

LĐTT

ĐVCĐXS

PN2G

GĐVH

1

Thông Thị Bông

 

 

X

X

X

X

2

Trần Thị Mỹ Yến

 

X

X

X

X

X

3

Alăng Thị Moáy

 

 

X

X

X

X

4

Phát Xuân Quý

 

 

X

X

X

X

5

Alăng Thị Anh

 

 

X

X

X

X

6

Đinh Thị Thu

 

 

X

X

X

X

7

Alăng Quốc Quyết

 

X

X

X

 

X

8

Bríu Thị Bé

 

X

X

X

X

X

9

Nguyễn Văn Ngọc

 

X

X

X

 

X

10

Đinh Ngọc Thúy

 

 

X

X

X

X

- Đối với tổ:

+ Tổ lao động tiên tiến.

           + Tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc.

III- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

1. Dự trù kinh phí hoạt động chuyên môn tổ:

            1.1. Kế hoạch ngoại khóa : dự trù 2.000.000đ.

            1.2 Văn phòng phẩm tổ: 500.000đ

Tổng: 2.500.000đ(bằng chữ: Hai triệu năm tram nghìn đồng y) trích từ nguồn kinh phí hoạt động của nhà trường.

2. Kế hoạch hoạt động hàng tháng:

 

Thời gian

Nội dung công việc

Thực hiện

Tháng

8/2020

 

- Tham gia coi thi lại và xét HS lên lớp sau khi thi, rèn luyện trong hè, ghi học bạ.

- Tham gia tập huấn CTGDPT 2018 do Sở tổ chức.

- Nhận phân công chủ nhiệm lớp.

- Tham gia phối hợp tổ chức các hoạt động đầu năm học mới.

- Họp tổ, nhóm bộ môn:

+ Phân công nhân sự, chuyên môn.

+ Hoàn thành kế hoạch chuyên môn tổ; kế hoạch giáo dục nhóm/tổ bộ môn và giáo viên.

- Các thành viên có liên quan.

- Các thành viên.

- Cô Moáy, cô Bé

- Các thành viên.

- Các thành viên.

 

- Các thành viên.

 

 

Tháng 9/2020

 

- Tham gia khai giảng và dạy học năm học mới; ổn định công tác dạy-học, nề nếp học sinh.

- Hoàn thành tốt các loại hồ sơ chuyên môn.

- GVCN cập nhật tình hình học sinh ra lớp, báo cáo số liệu đầu năm học, vận động học sinh ra lớp.

- Hoàn thành kế hoạch chuyên môn tổ; duyệt kế hoạch dạy học nhóm/tổ bộ môn và giáo viên.

- Tham gia khảo sát chất lượng học sinh khối 10 đầu năm học theo kế hoạch của Sở.

- Tham gia tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu năm học.

- Tham gia phối hợp hướng dẫn Hội nghị CBCCVC cấp tổ. chuẩn bị cấp trường.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch dạy Nghề PT.

- Họp tổ, nhóm bộ môn:

+ Thống nhất chuẩn kiến thức, kĩ năng dạy học theo hướng nghiên cứu bài học ở các nhóm bộ môn, phân công giáo viên dạy chuyên đề có biên bản kèm theo.

+ Thống nhất chuẩn kiến thức, kĩ năng tiết thao giảng, dạy tốt tháng 10

+ Tham gia hội nghị CBCCVC cấp tổ.

 

- Các thành viên trong tổ.

- Các thành viên trong tổ.

 

- Tổ trưởng.

 

- Các thành viên.

 

- Các thành viên

- Cô Moáy, cô Bé

- Nhóm trưởng cùng các thành viên

 

- Các thành viên

- Cô Thu, cô Bông, cô Bé.

- Các thành viên.

 

 

 

 

- Các thành viên trong tổ.

- Thành viên liên quan.

- Các thành viên

- Các thành viên

Tháng 10/2020

 

- Tham gia tổ chức thi đua “Tuần dạy tốt-Học tốt-Rèn luyện tốt” chào mừng ngày thành lập HLHPN Việt Nam (20/10).

-GVCN: Thường xuyên theo dõi thi đua, nề nếp tác phong học sinh. Kiểm tra tình hình HS ở nội trú.

- Tham gia tập huấn STEM, tập huấn CTGDPT 2018 gia đoạn II, III do Sở tổ chức; triển khai dạy học theo mô hình STEM.

- Tham gia Hội nghị CBCCVC cấp trường( 3/10)

- Tham gia BKTNB kiểm tra hoạt động giáo viên.

- Tham gia bồi dưỡng học sinh tham gia các cuộc thi HSG, HS toàn năng cấp tỉnh.

- Xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra nội bộ tổ.

- Kiểm tra chuyên môn giáo viên (HSSS khi lên lớp, việc sử dụng thiết bị dạy học, giáo án Hướng nghiệp).

- Họp tổ, nhóm chuyên môn:

+ Góp ý tiết dạy theo hướng nghiên cứu bài học,chuyên đề, thao giảng tháng 9,10

+ Thống nhất chuẩn kiến thức, kĩ năng dạy thao giảng, nghiên cứu bài học tháng 11

+ Hội thảo CĐ tháng : Nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh trong các cuộc thi văn hóa cấp tỉnh

 

- Các thành viên trong tổ.

 

- Cô Moáy, cô Bé.

 

- Các thành liên quan.

- Các thành viên trong tổ.

- Theo QĐ.

 

- Các thành viên.

- TT

 

- Các thành viên trong tổ.

 

- CM, TT, các thành viên nhóm bộ môn

- Các nhóm bộ môn

- Các thành viên

Tháng 11/2020

 

- Tham gia phối hợp tổ chức thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11):

+ Tuần học tốt – Rèn luyện tốt. Hội giảng cấp trường.

+ Thi giáo viên giỏi cấp trường (môn Sinh học).

- GVCN: Thường xuyên theo dõi thi đua, nề nếp tác phong học sinh. Kiểm tra tình hình HS ở nội trú.

- Tham gia BKTNB kiểm tra hoạt động giáo viên: Kiểm tra chuyên môn (dự giờ, giáo án, việc soạn chuyên đề bồi dưỡng học sinh và quá trình thực hiện).

- Tham gia cuộc thi thiết kế bài giảng E-Learning cấp trường.

- Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn theo hướng dẫn của Sở.

- Họp tổ, nhóm chuyên môn:

+ Góp ý tiết dạy thao giảng, chuyên đề, dạy theo hướng nghiên cứu bài học tháng 10,11

+ Thống nhất kiến thức kĩ năng dạy chủ đề, nghiên cứu bài học tháng 12

+ Hội thảo CĐ tháng 11: “Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiện và giảng dạy”.

 

- Các thành viên trong tổ.

- Cô Bông , cô Bé.

- Cô Moáy, cô Bé.

 

 

- TT, TP.

- Các thành viên.

 

 

- Các thành viên.

- Các thành viên trong tổ

 

Tháng 12/2020

 

- Đảm bảo Dạy- Học theo TKB, BCCT

- GVCN: Thường xuyên theo dõi thi đua, nề nếp tác phong học sinh. Kiểm tra tình hình HS ở nội trú.

- Tham gia phối hợp tổ chức Thi Nghề phổ thông.

- Tham gia BKTNB kiểm tra hoạt động giáo viên.

 

- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn.

- Hoàn thành hồ sơ tổ chuyên môn nộp về trường.

- Phân công nhân sự học kì II.

- Tham gia phối hợp kiểm kê thiết bị dạy học cuối năm 2019.

-Họp tổ, nhóm chuyên môn:

+ Góp ý tiết dạy thao giảng, chuyên đề, dạy theo hướng nghiên cứu bài học tháng 11,12

+ Phân công ra đề thi, kiểm tra đề thi, soạn nội dung ôn tập cho học sinh.

+ Hội thảo CĐ tháng 12: “ Nâng cao chất lượng bài thi học kì I cho học sinh”.

- Các thành viên trong tổ.

- Cô Moáy, cô Bé.

- Nhóm bộ môn sinh và các thành viên liên quan.

- CM,TT,TP

- Các thành viên.

- TT

- TT, TP, nhóm trưởng

- Các thành viên.

 

- Các thành viên có liên quan

 

 

 

Tháng 01/2021

 

- Đảm bảo Dạy- Học theo TKB, BCCT

- GVCN: Thường xuyên theo dõi thi đua, nề nếp tác phong học sinh. Kiểm tra tình hình HS ở nội trú.

- Tham gia kiểm tra học kỳ I (theo kế hoạch của Sở).

- Hoàn thành chấm điểm, cộng điểm, nhập điểm, đánh giá xếp loại HS học kỳ I, kiểm tra vào học bạ, báo cáo số liệu thống kê.

- Tham gia phối hợp tổ chức họp PHHS toàn trường.

- Tham gia tổng kết cuộc thi thiết kế bài giảng E-Learning cấp trường, chọn sản phẩm dự thi cấp tỉnh.

- Tham gia tổ chức “Hội khỏe Phù Đổng-Hội thao Quốc phòng” cấp trường lần VIII.(dự kiến ngày 23/01/2021).

- Tổng kết cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp trường, chọn sản phẩm dự thi cấp tỉnh.

- Họp tổ, nhóm bộ môn:

+ Đánh giá công tác bồi dưỡng học sinh. Quản lý học sinh của GVCN.

+ Sơ kết tổ

- Các thành viên trong tổ.

- Cô Moáy, cô Bé.

 

- Các thành viên trong tổ.

 

 

- Các thành viên trong tổ.

- Cô Moáy, cô Bé.

 

 

- Các thành viên trong tổ.

 

- Các thành viên trong tổ.

 

- Các thành viên trong tổ.

- Các thành viên trong tổ.

 

Tháng 02/2021

 

- Đảm bảo Dạy- Học theo TKB, BCCT

- GVCN: Thường xuyên theo dõi thi đua, nề nếp tác phong học sinh. Kiểm tra tình hình HS ở nội trú.

- Tham gia phụ đạo HS khối 12 chuẩn bị cho thi THPT quốc gia 2021.

- Hoàn thành tốt hồ sơ chuyên môn

- Nghỉ Tết Nguyên đán an toàn, tiết kiệm, vui tươi lành mạnh (theo thông báo của Tỉnh và Sở).

 

- Họp tổ, nhóm bộ môn:

+ Thống nhất kiến thức kĩ năng dạy chủ đề, dạy theo hướng nghiên cứu bài học tháng 2

+ Trao đổi thảo luận một bài dạy khó ở các nhóm bộ môn.

 

- Các thành viên trong tổ.

 

- Cô Moáy, cô Bé

- GV dạy 12.

- Các thành viên trong tổ.

- Các thành viên

- Các thành viên

- Các thành viên trong tổ.

 

Tháng 3/2021

- Đảm bảo Dạy- Học theo TKB, BCCT

- GVCN: Thường xuyên theo dõi thi đua, nề nếp tác phong học sinh. Kiểm tra tình hình HS ở nội trú.

- Tham gia đăng ký tiết dạy tốt-lớp học tốt lập thành tích chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3) và ngày thành lập Đoàn (26/3).

- Tham gia BKTNB kiểm tra giáo viên.

- Kiểm tra chuyên môn (dự giờ tiết dạy và giáo án phụ đạo 12).

- Họp tổ, nhóm chuyên môn:

+ Góp ý các tiết dạy

+ Thống nhất kiến thức kĩ năng dạy chủ đề, dạy theo hướng nghiên cứu bài học tháng 3

+ Thông qua SKKN

+ Hội thảo chuyên đề tháng 2: “ Sử dụng bản đồ tư duy trong các tiết ôn tập chương”

- Các thành viên trong tổ.

- Cô Moáy, cô Bé.

 

 

- Các thành viên trong tổ.

- CM, TT, TP

- CM

- Các thành viên trong tổ.

 

Tháng 4/2021

-Tham gia phối hợp tổ chức thi đua “Tuần dạy tốt-Học tốt-Rèn luyện tốt” chào mừng ngày 30/4.Đảm bảo Dạy- Học theo TKB, BCCT

-GVCN: Thường xuyên theo dõi thi đua, nề nếp tác phong học sinh. Kiểm tra tình hình HS ở nội trú.

- Tham gia KSCL học sinh 12 HS khối 12 chuẩn bị thi THPTQG lần 1.

- Tham gia kiểm tra hồ sơ đăng kí dự thi TN của HS 12.

- Tham gia BKTNB kiểm tra giáo viên.

- KSCL học sinh 12 lần 2 (theo KH của Sở).

- Phối hợp họp xét, chấm điểm sáng kiến kinh nghiệm cấp trường, hoàn thanh hồ sơ sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh.

- Hướng dẫn làm hồ sơ thi THPT quốc gia; tư vấn cho HS về Tuyển sinh ĐH, CĐ.

- Hoàn thành hồ sơ chuyên môn.

- Họp tổ, nhóm chuyên môn:

+ Thống nhất kiến thức kĩ năng dạy chủ đề, dạy theo hướng nghiên cứu bài học tháng 4

+ Trao đổi, góp ý các tiết dạy.

+ Sơ kết tổ HKII

+ Tổng kết công tác thực hiện chuyên đề dạy học, nghiên cứu bài học, SH CM qua trường học kết nối.

+ Phân công ra đề thi, soạn đề cương thi học kì II.

+ Trao đổi nội dung, PP ôn tập thi TN THPT, nhằm nâng cao chất lượng bài thi

 

 

- Các thành viên trong tổ.

- Cô Moáy, cô Bé.

- Theo QĐ

 

- Theo QĐ

 

- TT, TP

- Theo QĐ

 

- TheoQĐ

- Theo QĐ.

- Các thành viên.

- Các thành viên trong tổ.

 

 

Tháng 5/2021

- Thực hiện tốt hồ sơ chuyên môn.

- Tham gia BKTNB kiểm tra hoạt động tổ chuyên môn.

- Tham gia Tổ chức Thi học kì II.

- Tham gia hoàn thành điểm, đánh giá xếp loại HS học kỳ II, kiểm tra vào học bạ, cáo cáo số liệu thống kê HKII và cả năm học.

-Tham gia phối hợp xét thi đua cuối năm và bình xét các danh hiệu thi đua.

- Tham gia phối hợp tổ chức họp PHHS toàn trường.

- Tham gia phối hợp tổ chức Bế giảng năm học.

- Tham gia lập Kế hoạch ôn thi lại, rèn luyện trong hè.

- Tham gia kiểm tra học bạ học sinh 12.

- Họp tổ, nhóm bộ môn:

+ Trao đổi, góp ý các tiết dạy.

+ Tổng kết tổ.

- Các thành viên trong tổ.

- Theo QĐ

- Các thành viên trong tổ.

 

- Các thành viên trong tổ.

 

- Các thành viên.

-Cô Moáy, cô Bé.

- Các thành viên.

- Theo QĐ

Theo QĐ

- Các thành viên trong tổ.

Tháng 6/2021

- KSCL học sinh 12 lần 2 (đề trường, dự kiến ngày 27-28/05/2021).

- Tham gia chuẩn bị hồ sơ và các điều kiện CSVC cho thi THPT Quốc gia 2021.

- Tham gia coi thi, chấm thi THPT quốc gia 2021.

- Phối hợp Đoàn trường quản lý hoạt động rèn luyện hè cho học sinh.

 

- Theo KH.

- Theo phân công

- Theo KH

- Cô Moáy, cô Bé.

 

3. Kế hoạch ngoại khóa: “Hoạt động trải nghiệm: Khoa học và đời sống”

Thời gian

Đối tượng, nội dung ngoại khoá.

Điạ điểm tổ chức,         lực lượng phối hợp

Người phụ trách

04/2021

HS toàn trường;

KH riêng (Ngoại     khóa liên môn Toán- Lý - Hóa -Sinh)

- Sân trường

-CBGVNV nhà trường

 TT,Tổ Phó & Nhóm Trưởng + GV cả tổ

 

4. Kế hoạch thao giảng của GV:

Thời gian

Giáo viên dạy

Bộ môn

Người dự

Tháng 10/ 2020

Alăng Quốc Quyết

Toán

GV trong tổ

Tháng 11/ 2021

Thông Thị Bông

Sinh

GV trong tổ

Tháng

3/ 2021

Trần Thị Mỹ Yến

Hóa

GV trong tổ

Tháng

4/ 2021

Phát Xuân Quý

GV trong tổ

 

 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

                       

Trên đây là kế hoạch hoạt động của tổ Toán- Lý - Hóa – Sinh – Công nghệ năm học 2020- 2021, đề nghị các tổ viên thực hiện nghiêm túc.

       

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG                                  TỔ TRƯỞNG CM

           Đinh Ngọc Thúy                                                                          Thông Thị Bông

Nơi nhận:                                                                                  

- Trường(CĐ)                                                         

- Giáo viên trong tổ (để thực hiện);

- Lưu tổ CM.                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 


Tin cũ hơn:

Truyền hình thanh niên

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Tặng 11cb2 Quang Trung Đong Giang Quản Nam

Gallery ảnh

Banner liên kết

 oofficesogiaoduc

logotavico
thkn

vnedu

Thống kê

Các thành viên : 10
Nội dung : 38
Liên kết web : 18
Số lần xem bài viết : 50050
Hiện có 5 khách Trực tuyến

Danh bạ điện thoại

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Văn Ngọc Hiệu trưởng 0914916339 ngoctuyetdg@gmail.com
2 Đinh Ngọc Thuý Phó hiệu trưởng 01272910774 dinhngocthuy82@gmail.com
3 Nguyễn Xuân Hoài Phó hiệu trưởng 0976315970 songiang15052012@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Thị Minh An Văn thư - Nữ công (công đoàn) 01677881400 vanthuqt@gmail.com
2 Đặng Chí Hùng Kế toán   hungktac@gmail.com
3 Ating Nấy Nhân viên Tạp vụ 0935432714
4 Nguyễn Ngọc Phước Nhân viên Bảo vệ 0916875057
5 Võ Thị Ngọc Ái Tổ trưởng - Thư viện 01638244415 vanthuqt@gmail.com
6 Trần Thị Thuỷ Nhân viên Y tế 0962852815 tranthithuyqtdg@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Trần Thị Kim Anh Tổ trưởng 0905422515
kimanh77dgiang@gmail.com
2 Sava Thị Hà Giáo viên 01656954395 savahoa@gmail.com
3 Nguyễn Văn Tiểu Giáo viên 01656026720 tieuqtdg@gmail.com
4 Pơloong Thị Lý Giáo viên 01649838706 lethixuankhanh@gmail.com
5 Trần Thị Thương Giáo viên 0988806194 hathuongbachoa101@gmail.com
6 Alăng Minh Quang Giáo viên 01668669554 alangminhquang77@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Alăng Clol PCT công đoàn - Giáo viên 01644971861 alangcloqt@gmail.com
2 Nguyễn Thị Thu Phương Tổ trưởng 0912232291 cuvac12qt@gmail.com
3 Lê Quang Hét CT công đoàn - Giáo viên 01222402008 hetdonggiang@gmail.com
4 Zơrâm Thị Thái Giáo viên 0979029710 thanhtruc2488gmail.com
5 Bríu Quý PCT công đoàn - Giáo viên 0972468247 baokhang1232012@gmail.com
6 Tơngôn Ôn Giáo viên 01695153001 tongonon88@gmail.com
7 Bríu Thị Bin Giáo viên 01628224851 minhtrithuytrieu@gmail.com
8 Alăng Văn Gúi Giáo viên 01649704857 alangvangui@gmail.com
9 Phạm Thị Lan Giáo viên 01688583098 phamthilan.1012@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Thông Thị Bông Tổ trưởng 0935731077 thongbong2011@gmail.com
2 Đinh Thị Thu Giáo viên 0912249478 dinhthuqt2016@gmail.com
3 Bríu Thị Nang Giáo viên 01695392505 songkon072@gmail.com
4 Phát xuân Quý Giáo viên 0915543266 quydong1989@gmail.com 
5 Aloăng Thị Moáy Giáo viên 01679240006 thimoayqt@gmail.com
6 Alăng Quốc Quyết BT đoàn - Giáo viên 01663540792 quocquyetlangkiet@gmail.com
7 Alăng Thị Anh Giáo viên 0982374406 alanganh10st@gmailcom
8 Trần Thị Mỹ Yến Giáo viên 01649567056 myyen.spdn@gmail.com
9 Trần Hoàng Ngân Giáo viien 01667959044 hoangngan930228@gmail.com